لیدول V-40

لیدول V-40

VMC500

VMC500

VCM500 XP

VCM500 XP

فرز CNCهاردینگ

فرز CNCهاردینگ

CHIRON FZ 15 S

CHIRON FZ 15 S

QUASER om

QUASER om

HARDINGE BRIDGEPORT

HARDINGE BRIDGEPORT

DART

DART

فرز LEADWELL CNC

فرز LEADWELL CNC

DECKELMAHOO CNC

DECKELMAHOO CNC

فرز DORFACT CNC

فرز DORFACT CNC

فرز SCHMID CNC VMC 1200

فرز SCHMID CNC VMC 1200

فرز JOHNFORD CNC 1200 SV - 48H

فرز JOHNFORD CNC 1200 SV - 48H

فرز DECKEL MAHO CNC DMU 50 V

فرز DECKEL MAHO CNC DMU 50 V

فرز MIKRON CNC VCE 800 PRO

فرز MIKRON CNC VCE 800 PRO

فرز MIKRON CNC VCE 600 PRO

فرز MIKRON CNC VCE 600 PRO

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 2 مهر 1399